Contacts

Zhongshan Qingyue Kitchen Equipment co.,ltd
Wanyuan Road 3, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China
Whats app: +86-18218425858   +86-13924924916     WeChat: shania1014
Skype: shania_world ,qingyo@hotmail.com
E-mail: shaniaworld@gmail.com, qingyo@hotmail.com,ccicife@hotmail.com,zsqingyo@hotmail.com